Positive SSL
A 有事弟子服其勞,不讓案主動手做事
B 尊重案主自主權,從旁協助
C 隨意,案主叫的時候才去幫忙
D 家屬在時,盡力幫忙

A 很口渴
B 體重減輕
C 體重增加
D 腹脹

A 個案可能不會出現任何症狀
B 個案可能會嗆咳
C 個案可能手握頸部
D 個案可能會停止進食

A 阿茲海默型失智症
B 血管型失智症
C 路易氏體型失智症
D 額顳葉型失智症